การประยุกต์ใช้งาน

กรณีศึกษา

ส่วนนี้จะแสดงตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานโดยใช้โค้ด 2D ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ และการรองรับ UDI (Unique Device Identification หรือระบบการระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์) รวมถึงการเปรียบเทียบกับวิธีการแบบเดิมคือการใช้แม่พิมพ์สำหรับตัด พบกับความสามารถในการประยุกต์ใช้งานอันหลากหลายของเลเซอร์มาร์กเกอร์

ดัชนี