เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องจะปล่อยหมึกเพื่อพิมพ์ลงบนชิ้นงานโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีแบบไม่สัมผัสที่สามารถพิมพ์ลงบนชิ้นงานได้ทุกประเภทโดยไม่ทำให้เกิดความพร่ามัว ตำหนิในการพิมพ์ หรือทำให้ชิ้นงานเสียหาย หัวพิมพ์ขนาดกะทัดรัดและความสามารถในการพิมพ์ได้ทุกทิศทางทำให้การติดตั้งทำได้อย่างง่ายดายและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่บนสายพานไปจนถึงเครื่องบรรจุหีบห่อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม
MK-G ซีรีส

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมที่คุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หลักการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

หลักการพิมพ์
 • ระบบจะส่งหมึกอัดแรงดันให้กับหัวพิมพ์จากคอนโทรลเลอร์
 • หมึกถูกป้อนเข้าหัวฉีดที่มีเพียโซอิเล็กทริคออสซิลเลเตอร์และ รูพ่น
 • แถวหมึกที่ถูกออสซิลเลตด้วยเพียโซอิเล็กทริคจะกลายเป็น
  ละอองหมึกหรืออนุภาคหมึก และได้รับประจุไฟฟ้าขั้วลบจาก
  แผ่นอิเล็กโทรดไฟฟ้าสถิต
 • เซนเซอร์ตรวจจับประจุไฟฟ้าจะตรวจสอบละอองหมึก เพื่อให้
  แน่ใจว่า ละอองหมึกมีประจุไฟฟ้าขั้วลบที่เหมาะสม
 • ละอองหมึกที่พ่นออกจากหัวฉีดจะเดินทางผ่านอิเล็กโทรด
  หักเหสองตัว ซึ่งเป็นตัวสร้างสนามไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้า
  ประมาณ 7,000V ซึ่งจะกระทำกับละอองหมึกที่มีประจุไฟฟ้า
  ขั้วลบเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของละอองหมึก
  ในขณะเดียวกัน หัวพิมพ์จะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง เพื่อพิมพ์
  ข้อความและตัวเลขต่างๆบนชิ้นงาน
 • หมึกที่ไม่ได้ใช้ในการพิมพ์จะเก็บในกัตเตอร์เพื่อนำไปใช้ใหม่

โครงสร้างภายในของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

ภาพด้านล่างแสดงเส้นทางภายในและหลักการหมุนเวียนของหมึกในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

เส้นทางหมุนเวียน

เส้นทางหมุนเวียน

หลักการหมุนเวียน

 • 1ถังหลัก

  เก็บหมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์ หมึกที่เก็บรวบรวมจากกัตเตอร์ จะส่งคืนที่นี่เช่นกัน

 • 2ปั๊ม

  ส่งหมึกในถังหลักไปยังหัวพิมพ์พร้อมกับอัดแรงดัน

 • 3วาล์วลดแรงดัน

  ปรับแรงดันของหมึก

 • 4องค์ประกอบ
  เพียโซอิเล็กทริค

  ออสซิลเลตแถวหมึกที่พ่นออกจากหัวฉีดเพื่อสร้างละออง

 • 5หัวฉีด

  พ่นหมึก

 • 6แผ่นอิเล็กโทรด
  ไฟฟ้าสถิต

  จ่ายประจุลบให้กับละอองหมึกที่สร้างจากแถวหมึก

 • 7เซนเซอร์ตรวจจับ
  ประจุไฟฟ้า

  ตรวจสอบว่าหมึกมีประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมตามที่กำหนดหรือไม่

 • 8แผ่นอิเล็กโทรดหักเห

  สร้างสนามแม่เหล็กระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด เพื่อเปลี่ยนทิศทางของละอองหมึก
  ตามประจุไฟฟ้าให้ตกลงบนชิ้นงานที่จะพิมพ์

 • 9กัตเตอร์

  เก็บรวบรวมหมึกที่ไม่ได้ใช้ในการพิมพ์

 • 10ปั๊ม

  เก็บรวบรวมหมึกในกัตเตอร์ แล้วส่งให้กับถังหลัก

 • 1ถังหลัก

  ส่งหมึกวนรอบซ้ำ

ถังตัวทำละลาย
จ่ายตัวทำละลายเพื่อควบคุมความหนืดเมื่อหมึกในถังหลักมีความข้น
ถังหมึก
จ่ายหมึกเมื่อถังหลักว่างเปล่า และเมื่อหมึกเริ่มเหลว

การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่อง

วิธีนี้จะใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรมสามารถพิมพ์บนชิ้นงานได้หลากหลายชนิด เช่น โลหะ เรซิน และแก้ว
นอกเหนือจากความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุ เช่น กระดาษและลังกระดาษแล้ว หมึกที่แห้งเร็วก็ยังช่วยให้
พิมพ์บนวัสดุที่ไม่ค่อยดูดซับหมึกได้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องสามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย
ประเภท เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ และโลหะ

อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องพิมพ์วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุอย่างถูกต้องแม่นยำ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ และเกิดส่วนที่ไม่ได้พิมพ์ จึงได้เพิ่มการติดตั้งระบบการตรวจสอบ
ที่ใช้อิมเมจเซนเซอร์และนำมาตรการรับมือที่คล้ายกันมาใช้

 • ขวด PET

  ขวด PET
 • ฟิล์มบรรจุ

  ิล์มบรรจุ
 • ขวดเรซิน

  ขวดเรซิน
 • แก้ว

  แก้ว

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการพิมพ์แบบไม่สัมผัสเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการสัมผัสจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้เครื่องพิมพ์
ชนิดต่อเนื่องยังสามารถพิมพ์หมายเลขล็อตที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ติดตาม
ประวัติการผลิตชิ้นส่วนได้อีกด้วย

 • LED

  LED
 • ถ่านไฟฉาย

  ถ่านไฟฉาย
 • แผงวงจร

  แผงวงจร
 • คาปาซิเตอร์

  คาปาซิเตอร์

ยานยนต์ โลหะ ฯลฯ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับนั้นเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม ยานยนต์ ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ร่วมกันจึงได้มีการ วิธีการพิมพ์ชนิดนี้มาใช้เพิ่มมากขึ้น ในงานที่การพิมพ์หมายเลขระบุเป็นสิ่งจ เป็น เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดในการประกอบ

 • วัสดุอะลูมิเนียม

  วัสดุอะลูมิเนียม
 • ไม้

  ไม้
 • ชิ้นส่วนโลหะ

  ชิ้นส่วนโลหะ
 • สายเคเบิล

  สายเคเบิล

กลับไปยังหน้าหลักของ CIJ Central