การพิมพ์ข้อความแสดงข้อบกพร่องบนเครื่องตรวจสอบ

สิ่งแปลกปลอม ความเสียหาย และรอยตำหนิอื่นๆ บนฟิล์มจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้วิชันซิสเต็มเพื่อตรวจสอบรอยตำหนิเหล่านั้นและส่งผลการตรวจสอบไปยัง CIJ เพื่อพิมพ์ข้อความหรือมาร์กลงบนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

โปรดติดต่อเรา