ตัวอย่างมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

การกำจัดไฟฟ้าสถิตจากพื้นที่ทำงาน

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเพียงเครื่องเดียวสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้าง ทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินการได้ด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงการไหลของอากาศหรือการตั้งค่าอื่นๆ

การป้องกันไฟฟ้าสถิตในระหว่างการตรวจสอบและการรับประกันคุณภาพของแผงวงจร

ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างการตรวจสอบแผงวงจรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความบกพร่องระหว่างการประกอบผลิตภัณฑ์หรือหลังการจัดส่ง แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ตาม

นำอนุภาคแปลกปลอมออกก่อนการเคลือบผิว

การใช้ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีการไหลของอากาศเป็นวงกว้างจะช่วยให้สามารถกำจัดอนุภาคแปลกปลอมที่เกาะติดกับชิ้นงานได้ แม้จะไม่มีการจ่ายลมในโรงงานก็ตาม

การป้องกันไม่ให้มีอนุภาคแปลกปลอมเกาะติดภายในภาชนะใส่อาหาร

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตเพียงเครื่องเดียวสามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบระดับของประจุไฟฟ้าสถิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลต่อการเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอมทำให้สามารถเพิ่มอัตราผลผลิตได้

การกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตในระหว่างการเคลือบ

ในการเคลือบกระดาษด้วยชั้นซิลิโคน ประจุไฟฟ้าสถิตกำลังสูงมาก (50 ถึง 100kV) จะเกิดขึ้นในกระดาษติดแถบสติ๊กเกอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การเกาะติดของอนุภาคแปลกปลอม ประกายไฟ และความไม่สะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันการเกาะติดระหว่างการผนึก
ด้วยความร้อน

ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดระหว่างการผนึกด้วยความร้อนได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้