การเลือกเครื่องสร้างประจุไอออน

เว็บไซต์การเลือกเครื่องสร้างประจุไอออนจะอธิบายตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตและมาตรการแก้ไขที่จัดกลุ่มตามปัญหาและอุตสาหกรรม

มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตจำแนกตามปัญหา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของปัญหาและมาตรการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างทั่วไป

ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

การกำจัดไฟฟ้าสถิตจากพื้นที่ทำงาน

ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการผลิตแบบแยกหน่วย แม้ว่าจะนำมาตรการแก้ไขการนำไฟฟ้าและกราวด์มาใช้ ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำงานกับชิ้นส่วนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและการรับมือกับประจุไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเมื่อถอดแยกชิ้นส่วน เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถปรับปรุงผลกระทบของมาตรการแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าสถิตได้

อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด

การกำจัดไฟฟ้าสถิตก่อนการวัด BM
บนไลน์การมาร์กกระดาษ

กระดาษที่มีประจุไฟฟ้าสถิตสูงซึ่งกำลังป้อนเข้าไปในมิเตอร์ BM (ซึ่งใช้วัดวัตถุ เช่น ปริมาณน้ำ) อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาดหรือค่าที่วัดได้ไม่เสถียร เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถขจัดปัญหาเหล่านี้ได้

มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตจำแนกตามอุตสาหกรรม

เว็บไซต์นี้จะอธิบายตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตและมาตรการแก้ไขที่จัดกลุ่มตามอุตสาหกรรม

ตัวอย่างทั่วไป

อุตสาหกรรมฟิล์ม / กระดาษ

การป้องกันปัญหาที่เกิดกับเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท

เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ทจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การป้อนกระดาษซ้อน แผ่นกระดาษเกาะติดกับแผ่นตัวป้อนหรือลูกสูบการพิมพ์ หมึกกระเด็น การกระจายของผงหมึกที่ไม่เท่ากัน กระดาษติดหรือคลาดเคลื่อนที่ช่องทางออก และปัญหาในกระบวนการถัดไป เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

การป้องกัน ESD และ ESA เมื่อลำเลียง PCB

เมื่อลำเลียง PCB จะมีประจุไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสและการแยกจากสายพานลำเลียง ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากอาจก่อความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอมซึ่งจะทำให้เกิดข้อบกพร่องในการผลิตได้ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตสามารถลดข้อบกพร่องเช่นนี้ได้โดยการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต