หน้าตั้งค่า HR-X

ประเภทเครื่องอ่านโค้ด

การใช้งาน

ปลายทางเอาต์พุตข้อมูล

ส่วนหัว

การเพิ่มส่วนท้าย

ต่อท้ายข้อมูล

การดำเนินการที่สำคัญ

กลับ