ดิจิตอล
ไมโครสโคป
ตรวจสอบ, ถ่ายภาพ, และตรวจ
วัด, ได้ทั้งหมดในเครื่องเดียว
VHX-7000 ซีรีส์

ดูแคตาล็อก

ช่วงความชัดลึกที่กว้าง

จับภาพที่มีความคมชัดเท่ากันทัง้ ภาพ
ที่กาลังขยายสูงสุดถึง 6000 เท่า

มุมมอง 360 องศา

ตรวจสอบวัตถุได้จากทุกมุมมอง

ตรวจวัด 2D/3D

การตรวจวัด 2D/3D ขัน้ สูง
เพียงแค่คลิกเดียว

ดูแคตาล็อก

ดิจิตอลไมโครสโคป VHX-7000 ซีรีส์

ตรวจสอบแคตาล็อกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก