หลักการพิมพ์

หน้าหลัก
 • ระบบจะส่งหมึกอัดแรงดันให้กับหัวพิมพ์จากคอนโทรลเลอร์
 • หมึกถูกป้อนเข้าหัวฉีดที่มีเพียโซอิเล็กทริคออสซิลเลเตอร์และ รูพ่น
 • แถวหมึกที่ถูกออสซิลเลตด้วยเพียโซอิเล็กทริคจะกลายเป็น
  ละอองหมึกหรืออนุภาคหมึก และได้รับประจุไฟฟ้าขั้วลบจาก
  แผ่นอิเล็กโทรดไฟฟ้าสถิต
 • เซนเซอร์ตรวจจับประจุไฟฟ้าจะตรวจสอบละอองหมึก เพื่อให้
  แน่ใจว่า ละอองหมึกมีประจุไฟฟ้าขั้วลบที่เหมาะสม
 • ละอองหมึกที่พ่นออกจากหัวฉีดจะเดินทางผ่านอิเล็กโทรด
  หักเหสองตัว ซึ่งเป็นตัวสร้างสนามไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้า
  ประมาณ 7,000V ซึ่งจะกระทำกับละอองหมึกที่มีประจุไฟฟ้า
  ขั้วลบเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของละอองหมึก
  ในขณะเดียวกัน หัวพิมพ์จะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง เพื่อพิมพ์
  ข้อความและตัวเลขต่างๆบนชิ้นงาน
 • หมึกที่ไม่ได้ใช้ในการพิมพ์จะเก็บในกัตเตอร์เพื่อนำไปใช้ใหม่
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ IJP Central