*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

OP-87331_01 Dimension

OP-87331_02 Dimension