เครื่องอ่านโค้ด 2D ชนิดพกพา

HR-100 ซีรี่ส์

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)