*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

ความถี่ตอบสนองเทียบกับ คุณสมบัติ
เอาต์พุต (ปกติ)
ความถี่ในการตอบสนอง(รุ่น EX-200
ทั้งหมด): ต่ำ
คุณสมบัติเอาต์พุตของการวัด
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ปกติ)
EX-201/EX-305 EX-202/EX-110

EX-110 Characteristic