*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

SH-822 Dimension