เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์IG ซีรี่ส์

IG-TB02

ตัวยึด IG-028

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์ (Sensor)