*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

IG-1500/1550_01 Dimension

IG-1500/1550_02 Dimension