ฟังก์ชัน
Accurate D.F.D.
รุ่น รูปร่าง การวิเคราะห์
ผลลัพธ์
ค่าที่อ่านได้
การวัด
ที่วัดได้
ค่าที่อ่านได้
การควบคุม
อินพุต
แก้ไข
เกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน
ที่วัดได้
ข้อสังเกต
EtherNet/IP™ DL-EP1 ใช้การสื่อสารตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง
DeviceNet™ DL-DN1 ใช้การสื่อสาร I/O
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง
PROFINET DL-PN1 ใช้การสื่อสารข้อมูล I/O
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้การสื่อสารข้อมูลที่บันทึก
PROFIBUS DL-PD1 ใช้การการส่งข้อมูลตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยบริการ DP-V1
CC-Link DL-CL1 ใช้การส่งข้อมูลตามรอบ
ไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมสื่อสาร
เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยการควบคุมแบบ Handshake
RS-232C DL-RS1A ใช้สายเคเบิลสื่อสาร RS-232C
สื่อสารโดยการสร้างโปรแกรมสื่อสาร
BCD DL-RB1A ซิงโครไนซ์และอัพเดทค่าการวัดด้วยขั้วอินพุต
หรืออัพเดทอัตโนมัติโดยไทม์เมอร์
อ่านและซิงโครไนซ์ค่าโดย
สโตรบเอาต์พุต