แอมพลิฟายเออร์ชนิดปรับแต่งด้วยการกดครั้งเดียว

PS-T ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ แอมพลิฟายเออร์ชนิดปรับแต่งด้วยการกดครั้งเดียว PS-T ซีรีส์

รุ่น

PS-55

PS-55C

PS-05

PS-58

PS-52

PS-52C

PS-56

รูป

ชนิด

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, การระบุตำแหน่งอิสระ

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

-

600

-

FINE

2000

700

300

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มม. ทึบแสง*1

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

-

FINE

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มม. ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มม. ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

1000*2

1200 (1500)*2

750 (900)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

900*2

800 (1000)*2

500 (600)*2

SUPER

2200 (4200)*2

750*2

400 (650)*2

400 (450)*2

TURBO

2000 (4000)*2

700*2

300 (600)*2

300 (400)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

IP67

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-201

PS-201C

PS-202

รูป

ชนิด

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

ทรูบีม, PFA แบบหุ้ม, ช่องเจาะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

4000

1000

FINE

2000

500

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มม.
ทึบแสง*1

FINE

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

3600 (6000)*2

900 (1000)*2

ULTRA

2800 (5000)*2

700 (900)*2

SUPER

2200 (4200)*2

600 (800)*2

TURBO

2000 (4000)*2

500 (750)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-45

PS-46

PS-48

PS-205

PS-206

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ทรงกระบอก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ระยะ
ตรวจจับไกล

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, PFA แบบหุ้ม, ลำแสงแคบ

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

400

-

400

-

FINE

200

100

25

200

70

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

-

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

-

เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. *1

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 20% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 15% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

600 (900)

200 (250)

75

600 (900)

250

ULTRA

400 (600)

150 (200)

45

400 (600)

180

SUPER

250 (450)

120 (160)

30

250 (450)

100

TURBO

200 (400)

100 (140)

25

200 (400)

70

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

-

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อระยะการตรวจจับเท่ากับ 70 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-47

PS-47C

PS-49

PS-49C

รูป

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, จุดขนาดเล็ก

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

-

FINE

10 (ที่ศูนย์กลาง)

32 ถึง 53

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

ลวดทองแดง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.03 มม.*1

ลวดทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.*1

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มม.
(เมื่อระยะ
ตรวจจับ
เป็น 10 มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.
(เมื่อระยะ
การตรวจจับ
เท่ากับ 50 มม.)

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 3% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 6% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

10±4

32 ถึง 53

ULTRA

SUPER

TURBO

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

PS-T1

PS-T1P

PS-T2

PS-T2P

รูป

ชนิด

หน่วยอุปกรณ์หลัก

การเชื่อมต่อเส้น 1

เอาต์พุต

NPN

PNP

NPN

PNP

เวลาตอบสนอง

500 µs

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเอาท์พุท: ไฟ LED สีแดง, ไฟแจ้งการทำงานที่เสถียร: ไฟ LED สีเขียว. ไฟแสดงการสอบเทียบ: ไฟ LED สีเหลือง

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

หน่วงเวลาเปิด: 40 ms, หน่วงเวลาปิด: 40 ms, ปิดตัวตั้งเวลา (เลือกได้)

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า (แบบหน้าสัมผัส, สารกึ่งตัวนำ)

เอาต์พุตควบคุม

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

PNP: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

PNP: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

NPN: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V) แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V *1

NPN: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V) แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V *3

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การเชื่อมต่อแบบหลายทางไปยังชุดขยายต่างๆ

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

35 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

ตัวเครื่อง/ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 40 กรัม (รวมสายเคเบิล 2 ม.)

*1 เอาต์พุตความเสถียรมีเฉพาะรุ่น PS-T1 (P) เท่านั้น ส่วนเอาต์พุตความเสถียรของรุ่น PS-T2 (P)/T0 จะส่งมาจากรุ่น PS-T1, FS-T1, FS-M1 หรือ FS-R0
*2 เมื่อเชื่อมต่อหลายยูนิต อุณหภูมิโดยรอบจะขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมทั้งหมด
3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C
เมื่อต้องการต่อเชื่อมหลายยูนิต โปรดติดตั้งแต่ละยูนิตเข้ากับรางโลหะ DIN และตรวจสอบว่ากระแสเอาต์พุตไม่เกิน 20 mA
*3 พลังงานไฟสำหรับรุ่น PS-T2 (P)/T0 จะส่งมาจากรุ่น PS-T1, FS-T1, FS-M1 หรือ FS-R0

ด้านบนสุดของหน้า