*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

LV-S41 Dimension