*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

OP-87410 Dimension