*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

OP-73865 Dimension