*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

การเชื่อมต่อ

OP-5148 IO circuit

ขั้วที่ (1) และ (6) ถูกต่อไว้ภายใน
ขั้ว (3) และ (5) ถูกต่อไว้ภายใน