*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

LR-ZB100N Dimension