ประเทศไทย

คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว MU-N ซีรี่ ส์

เพิ่ มความสะดวกในการเข้าถึงด้วยคอนโทรลเลอร์แบบติดได้

คอนโทรลเลอร์ MU-N ซีรี่ ส์มีจอแสดงผลระยะไกลที่ สามารถใช้ ปรับเทียบและติดตามเซนเซอร์แต่ละตัวที่ เชื่ อมต่อได้ อย่างรวดเร็ว คอนโทรลเลอร์รุ่นนี้จึงจับคู่ได้อย่างลงตัวกับ LR-T ซีรี่ ส์ ซึ่ งสามารถติดตังห่างจากชิ ้ ้นงานและใน ตําแหน่งที่ อาจเข้าถึงยากเนื่ องจากเป็นเซนเซอร์ที่ มีช่วงการตรวจจับระยะไกล

ความสามารถในการใช� งานร่วมกับเครือข่าย

ด้วยการผสาน MU-N ซีรี่ ส์ เข้ากับ KEYENCE NU ซีรี่ ส์ ผู้ใช้ จะ สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมาตรฐานอุตสาหกรรมได้

ฟังก์ชันการสํารองข้อมูลการตั�งค่า

ฟังก์ชันการสํารองข้อมูลการตังค่า ช่วยให้ผู้ใช ้ ้ สามารถบันทึก ข้อมูลการตังค่าเซนเซอร์ลงใน MU-N และถ่ายโอนไปยังเซนเซอร์ตัว ้ ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

จอแสดงผลที่ เข้าใจง่าย

MU-N มีจอแสดงผล OLED ที่ ชัดเจนซึ่ งมีฟังก์ชันการแสดงผลของ กราฟปรับปรุงใหม่เพื่ อการตรวจติดตามเซนเซอร์ได้ง่ายขึ้น