*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

GV-H1000 Dimension