*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

FS-T0 Dimension