*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

ตัวอย่างการเดินสายด้วยสายเคเบิลชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไปเพื่อใช้เฉพาะเอาต์พุต OSSD [โหมดรีเซ็ตอัตโนมัติ]
เอาต์พุต PNP

SL-V103FM IO circuit

ตัวอย่างการเดินสายด้วยสายเคเบิลชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไปเพื่อใช้เฉพาะเอาต์พุต OSSD [โหมดรีเซ็ตอัตโนมัติ]
เอาต์พุต NPN

SL-V103FM IO circuit

ตัวอย่างการเดินสายเมื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้กับสายเคเบิลชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไปได้
[โหมดรีเซ็ตค่าด้วยตนเอง]
เอาต์พุต PNP

SL-V103FM IO circuit

ตัวอย่างการเดินสายเมื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้กับสายเคเบิลชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไปได้
[โหมดรีเซ็ตค่าด้วยตนเอง]
เอาต์พุต NPN

SL-V103FM IO circuit

ตัวอย่างการเดินสายเคเบิลชนิดอเนกประสงค์
เอาต์พุต PNP

SL-V103FM IO circuit

ตัวอย่างการเดินสายเคเบิลชนิดอเนกประสงค์
เอาต์พุต NPN

SL-V103FM IO circuit

แผนภาพวงจรรวม

SL-V103FM IO circuit