*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

SL-V103F Dimension