เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย

SZ-V ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เทคโนโลยีการสแกนใหม่

ด้วยพื้นที่ป้องกัน 8.4 ม. ยาวที่สุดในอุตสาหกรรม SZ-V จึงป้องกันบริเวณได้กว้างขึ้น
นอกจากนี้ด้วยการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ SZ-V จึงช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ
และมีส่วนช่วยในการรักษาประสิทธิผลให้อยู่ในระดับสูง

ตรวจสอบสถานะด้วย ยูนิตหลักเพียงตัวเดียว

SZ-V ใช้แนวคิดแรกของโลกที่นำจอ LCD ยูนิตหลักกับระบบแบบถอดออกได้มารวมกัน
เพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถดูจุดตรวจจับได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเครื่องสแกนเลเซอร์
รุ่นทั่วไป

ใช้งานง่ายในทุกสถานการณ

SZ-V ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายในหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การตั้งค่าเครื่อง
สแกนเลเซอร์ไปจนถึงการบำรุงรักษาจึงช่วยลดจำนวนชั่วโมงทำงานได้

การประยุกต์ใช้งานใหม่ที่เกิดขึ้นจาก SZ-V และ PROFIsafe

นอกเหนือจำกกำรสื่อสำรบนเครือข่ำย
EtherNet/IP™ แล้ว SZ-V ซีรี่ส์ยังรองรับกำรสื่อสำร PROFIsafe และ PROFINET
ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบเรียง
และความสามาร¶ในการตรวจสอบพื้นที่ป้องกัน 2 จุดแบบแยกกัน

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ซีรี่ส์เพิ่มเติมใน เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย

ชนิดใน เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)