*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

LB-1001W Dimension