คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์CL-3000 ซีรี่ส์

CL-L015N

ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad)

รายการ

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

    เซนเซอร์วัดค่า