*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

KL-16BR_8BXT_8BXR Dimension