Newsletter Sign Up.
Tell a Friend About Us!
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี
เครื่องมือ : 0 0บันทึกในหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อย0 0รายการดาวน์โหลดส่วนบุคคล0 0ส่งอีเมล์ถึงเพื่อนๆ0 0พิมพ์หน้า0

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง

เว็บไซต์ Keyence ส่วนบุคคล หน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อย รายการดาวน์โหลดส่วนบุคคล

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง เซนเซอร์ประยุกต์ใช้งาน เซนเซอร์แบบสัมผัส พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ สำหรับทุกอุตสาหกรรม

Keyence นำเสนอเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์เลเซอร์เซนเซอร์เซนเซอรป์ระยกุตใ์ชง้าน เซนเซอรแ์บบสมัผัส หรอืพรอกซมิติีเซนเซอร์สาํหรับทกุอตุสาหกรรม
เซนเซอร์ประยุกต์
IA ซีรี่ส์
IA ซีรี่ส์
อะนาล็อก
เลเซอร์
เซนเซอร์แบบ
CMOS
ใหม่
การวัดค่าด้วยเลเซอร์ที่ง่ายดาย, ทนทาน, เชื่อถือได้ และตรวจซ้ำได้
IB ซีรี่ส์
IB ซีรี่ส์
เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)
ใหม่
อุปกรณ์อัจฉริยะชุด I ซีรี่ส์ ประกอบด้วยเซนเซอร์ความแม่นยำสูงรุ่นต่างๆ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด มีเฉพาะฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับการใช้งานในพื้นที่ทำงาน
IG ซีรี่ส์
IG ซีรี่ส์
เลเซอร์ไมโครมิเตอร์แบบ CCD อเนกประสงค์
ใหม่
อุปกรณ์อัจฉริยะชุด I ซีรี่ส์ ประกอบด้วยเซนเซอร์ความแม่นยำสูงรุ่นต่างๆ ที่ให้ประสิทธิภาพที่คุ้มราคา และมีฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับการใช้งานในพื้นที่ทำงาน
IL ซีรี่ส์
IL ซีรี่ส์
อะนาล็อก
เลเซอร์เซนเซอร์
อเนกประสงค์แบบ
CMOS
ใหม่
ขอแนะนำหัวเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ของ IL ซีรี่ส์
ประสิทธิภาพที่มีความเสถียรสำหรับงานตรวจจับที่ต้องการความละเอียดสูงที่สุด
GT2 ซีรี่ส์
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความเที่ยงตรงสูง
ใหม่
GT2 ซีรี่ส์ใหม่ ให้ความเที่ยงตรงที่สูงกว่า โดยยังคงคุณสมบัติปราศจากความผิดพลาดเช่นเดิม
GT ซี่รี่ส์
GT ซี่รี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งานพร้อมด้วยการปรับแต่งแบบปุ่มกด
FW ซีรี่ส์
FW ซีรี่ส์
ดิจิตอลอัลตราโซนิค
เซนเซอร์กำลังแรงสูง
ใหม่
ขอเสนอ FW ซีรี่ส์ ซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบซุปเปอร์มัลติรีเฟล็กทีฟที่แข็งแรงทนทาน สามารถทำงานได้เที่ยงตรงโดยไม่ได้รับผลกระทบจากวัสดุ สี หรือความมันวาวของชิ้นงาน
EX-V ซีรี่ส์
EX-V ซีรี่ส์
ดิจิตอลอินดักทีฟ
ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
ดิจิตอลอินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ชนิดความเร็วสูงความแม่นยำสูงพร้อมด้วยความละเอียดมากกว่า 1 ไมครอนแและความเร็วสูงพิเศษถึง 40,000 ตัวอย่าง/วินาที อัตราการสุ่มตัวอย่าง
EX-500 ซีรี่ส์
EX-500 ซีรี่ส์
อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์ความแม่นยำสูงด้วยความละเอียด 0.03% ของ F.S. พร้อมด้วยเอาต์พุตแบบอะนาล็อก 0-5 V หรือ 4-20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
EX-200 ซีรี่ส์
EX-200 ซีรี่ส์
อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์
EX-200 ซีรี่ส์มีความถี่ตอบสนองถึง 18 kHz (เมื่อใช้กับ EX-305) จึงสามารถใช้วัดชิ้นงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้เป็นอย่างดี
RD ซีรี่ส์
RD ซีรี่ส์
อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์
Linearizer แบบหลายจุดระบบดิจิตอลพร้อมด้วยฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง และจอแสดงผล LED สามสี
เซนเซอร์แบบสัมผัส
GT2 ซีรี่ส์
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความเที่ยงตรงสูง
ใหม่
GT2 ซีรี่ส์ใหม่ ให้ความเที่ยงตรงที่สูงกว่า โดยยังคงคุณสมบัติปราศจากความผิดพลาดเช่นเดิม
GT ซี่รี่ส์
GT ซี่รี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งานพร้อมด้วยการปรับแต่งแบบปุ่มกด
อัลตราโซนิคเซนเซอร์
FW ซีรี่ส์
FW ซีรี่ส์
ดิจิตอลอัลตราโซนิคเซนเซอร์กำลังแรงสูง
ใหม่
ขอเสนอ FW ซีรี่ส์ ซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบซุปเปอร์มัลติรีเฟล็กทีฟที่แข็งแรงทนทาน สามารถทำงานได้เที่ยงตรงโดยไม่ได้รับผลกระทบจากวัสดุ สี หรือความมันวาวของชิ้นงาน
การสนับสนุนและบริการ
การค้นหาเอกสารข้อมูล/หัวข้อ
หัวข้อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หลักการ "ระบบสเกลช็อต" รายแรกของโลก: ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง GT2 ซีรี่ส์ หลักการ "ระบบสเกลช็อต" รายแรกของโลก: ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสความแม่นยำสูง GT2 ซีรี่ส์ ใหม
ใช้งานง่ายตอบสนองทุกความต้องการ ทนทานด้วยการ ตรวจจับ: 30 ล้านครั้ง ระดับการป้องกัน IP67 สามารถตัด สายเคเบิลที่ตำแหน่งใดก็ได้

GT2 ซีรี่ส์ เซนเซอร์สัมผัสดิจิตอลความแม่นยำสูง: สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของเซนเซอร์แบบสัมผัสรุ่นทั่วไปได้ GT2 ซีรี่ส์ เซนเซอร์สัมผัสดิจิตอลความแม่นยำสูง: สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของเซนเซอร์แบบสัมผัสรุ่นทั่วไปได้
GT2 มีความแม่นยำสูงและไม่มีข้อผิดพลาดเนื่องจากความเร็ว เราได้พัฒนาระบบสเกลช็อตเป็นรายแรกของโลก เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาที่มีในดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบสัมผัสรุ่น ทั่วไป

ขอแนะนำ CCD เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดสองหัว (Thru-beam) ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นในการประยุกต์ใช้งานต่างๆซึ่งช่วย ให้ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้ ขอแนะนำ CCD เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดสองหัว (Thru-beam) ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นในการประยุกต์ใช้งานต่างๆซึ่งช่วย ให้ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้
อุปกรณ์ที่จะช่วยให้การวัดต่างๆสามารถทำได้ด้วยการตรวจจับ ที่มีความเสถียรผ่านการตั้งค่าที่ง่ายและระบบเลนส์ที่ได้รับการ พัฒนาใหม่ล่าสุด

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปี
ฉบับล่าสุด ขอรับได้แล้ววันนี้

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงโรงงาน: การมี/ไม่มี และ การ ตรวจจับตำแหน่ง

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสที่มาพร้อมกับความทนทานและ ความเที่ยงตรงสูง

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเซนเซอร์สัมผัส

ขอแนะนำ CCD เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดสองหัว (Thru-beam) ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นในการประยุกต์ใช้งานต่างๆซึ่งช่วย ให้ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้
ข่าวสารด้านเทคนิคของ KEYENCE
รับข้อมูลข่าวสารระบบอัตโนมัติล่าสุด

ยกเลิกการรับข่าวสาร
ภาษาไทย - English

+66-2-369-2777

มาตรฐานการ Marking(CE)  |  ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต  |  ข้อมูลติดต่อ Supplier  |  รายละเอียดเฉพาะ   |  ข่าวสารใหม่ ๆ  |  แผนผังเวบ   | 

Copyright (C) 2014 Keyence Corporation. All Rights Reserved.