เครื่องมือ : 0 0บันทึกในหน้าเว็บไซต์ที่เข้าใช้บ่อย0 0รายการดาวน์โหลดส่วนบุคคล0 0ส่งอีเมล์ถึงเพื่อนๆ0 0พิมพ์หน้า0

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนและบริการ

CE Marking List

ข้อมูลที่มีผลบังคับใช้จนถึง 2012-06-21
CE Marking
EMC Directive Low-voltage Directive Machinery Directive
ชื่อผลิตภัณฑ์ ซีรี่ส์ รุ่น EMI EMS
ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ FS-N FS-N10 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
FS-N11(C)(M)N
FS-N11(C)P
FS-N11EN
FS-N12(C)N
FS-N12(C)P
FS-N12EN
FS-N13N
FS-N13(C)P
FS-N14N
FS-N14(C)P
FS-N15CN
FS-N15CP
FS-N18N
FS-V FS-V30 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
FS-V31(C) (P) (M)
FS-V32(C) (P)
FS-V33(C)(P)
FS-V34(C)(P)
FS-V21
FS-V22
FS-V20R
FS-V21R (P)
FS-V22R (P)
FS-V21RM
FS-V21X
FS-V22X
FS-V21G
FS-V22G
FS-RS1
FS-V10
FS-V11 (P)
FS-V12 (P)
FS-V1 (P)
FS FS-R0 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
FS-R3
FS-T0
FS-T1 (P)
FS-T1G
FS-T2 (P)
FS-M0
FS-M1 (P)
FS-M1H
FS-M2 (P)
FS2 FS2-60 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
FS2-60G
FS2-62 (P)
FS2-65 (P)
โฟโตอิเล็กทริค
เซนเซอร์
PZ-G PZ-G10R (x) N EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PZ-G10R (x) P
PZ-G10G (x) N
PZ-G10G (x) P
PZ-G10B (x) N
PZ-G10B (x) P
PZ-G41 (x) B
PZ-G41 (x) N
PZ-G41 (x) P
PZ-G42 (x) B
PZ-G42 (x) N
PZ-G42 (x) P
PZ-G51 (x) B
PZ-G51 (x) N
PZ-G51 (x) P
PZ-G52 (x) B
PZ-G52 (x) N
PZ-G52 (x) P
PZ-G61 (x) B
PZ-G61 (x) N
PZ-G61 (x) P
PZ-G62 (x) B
PZ-G62 (x) N
PZ-G62 (x) P
PZ-G101 (x) B
PZ-G101 (x) N
PZ-G101 (x) P
PZ-G102 (x) B
PZ-G102 (x) N
PZ-G102 (x) P
PZ-M,V PZ-M11 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PZ-M12 (P)
PZ-M13 (P)
PZ-M15
PZ-M31 (P)
PZ-M32 (P)
PZ-M33 (P)
PZ-M35 (P)
PZ-M51 (P)
PZ-M52 (P)
PZ-M53 (P)
PZ-M61 (P)
PZ-M62 (P)
PZ-M63 (P)
PZ-M65
PZ-M71 (P)
PZ-M72 (P)
PZ-M73 (P)
PZ-M75
PZ-V11 (P)
PZ-V12 (P)
PZ-V13 (P)
PZ-V15
PZ-V31 (P)
PZ-V32 (P)
PZ-V33 (P)
PZ-V35 (P)
PZ-V71 (P)
PZ-V72 (P)
PZ-V73 (P)
PZ-V75
โฟโตอิเล็กทริค
เซนเซอร์
PZ PZ-41 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PZ-42 (P)
PZ-51 (P)
PZ-61 (P)
PZ-41L (P)
PZ-42L (P)
PZ-51L (P)
PZ-61L (P)
PZ-101 (P)
PZ2 PZ2-41(D)(P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PZ2-42(D)(P)
PZ2-51(P)
PZ2-61(D)(P)
PZ2-62(P)
PS PS-xx(x)(C)/PS-T0 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PS-xx(x)(C)/PS-T1 (P)
PS-xx(x)(C)/PS-T2 (P)
PS-xx(x)(C)/PS2-61 (P)
PS-xx(x)(C)/PS-X28
PS-xx(x)(C)/PS-25
PS-N PS-05/PS-N10 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PS-05/PS-N11(C)(N/P)
PS-05/PS-N12(C)(N/P)
PS-201(C)/PS-N10
PS-201(C)/PS-N11(C)(N/P)
PS-201(C)/PS-N12(C)(N/P)
PS-202/PS-N10
PS-202/PS-N11(C)(N/P)
PS-202/PS-N12(C)(N/P)
PS-205/PS-N10
PS-205/PS-N11(C)(N/P)
PS-205/PS-N12(C)(N/P)
PS-206/PS-N10
PS-206/PS-N11(C)(N/P)
PS-206/PS-N12(C)(N/P)
PS-45/PS-N10
PS-45/PS-N11(C)(N/P)
PS-45/PS-N12(C)(N/P)
PS-46/PS-N10
PS-46/PS-N11(C)(N/P)
PS-46/PS-N12(C)(N/P)
PS-47(C)/PS-N10
PS-47(C)/PS-N11(C)(N/P)
PS-47(C)/PS-N12(C)(N/P)
PS-48/PS-N10
PS-48/PS-N11(C)(N/P)
PS-48/PS-N12(C)(N/P)
PS-49(C)/PS-N10
PS-49(C)/PS-N11(C)(N/P)
PS-49(C)/PS-N12(C)(N/P)
PS-52(C)/PS-N10
PS-52(C)/PS-N11(C)(N/P)
PS-52(C)/PS-N12(C)(N/P)
PS-55(C)/PS-N10
PS-55(C)/PS-N11(C)(N/P)
PS-55(C)/PS-N12(C)(N/P)
PS-56/PS-N10
PS-56/PS-N11(C)(N/P)
PS-56/PS-N12(C)(N/P)
PS-58/PS-N10
PS-58/PS-N11(C)(N/P)
PS-58/PS-N12(C)(N/P)
PX PX-Hxx / PX-10 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
PX-HxxG / PX-10 (P)
PX-HxxTZ / PX-10 (P)
PX-Hxx / PX-10C (P)
PX-HxxG / PX-10C (P)
PX-HxxTZ / PX-10C (P)
เซนเซอร์ตรวจจับสี CZ CZ-1x/CZ-K1 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
CZ-1x/CZ-V1
CZ-4x/CZ-K1 (P)
CZ-4x/CZ-V1
CZ-60/CZ-K1 (P)
CZ-60/CZ-V1
CZ-V CZ-H32/CZ-V2xA(P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
CZ-H35S/CZ-V2xA(P)
CZ-H37S/CZ-V2xA(P)
CZ-H52/CZ-V2xA(P)
CZ-H72/CZ-V2xA(P)
ออปติคัลสเกลเซนเซอร์ VP VP-90 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
ชุดเชื่อมต่อเครือข่าย NU NU-CL1 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
NU-DN1
NU-EC1
NU-EP1
NU-PD1
NU-EN8N EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2
เลเซอร์เซนเซอร์ LV-H LV-Hxx/LV-20A EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
LV-Hxx/LV-21A (P)
LV-Hxx/LV-22A (P)
LV-HxxF/LV-20A
LV-HxxF/LV-21A (P)
LV-HxxF/LV-22A (P)
LV-Hx1/LV-11A (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
LV-Hxxx/LV-51M (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LV-Hxxx/LV-52 (P)
LV-S LV-S31/LV-11S (x) (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LV-S31/LV-12S (x) (P)
LV-S41/LV-11S (x) (P)
LV-S41/LV-12S (x) (P)
LV-S41L/LV-11S (x) (P)
LV-S41L/LV-12S (x) (P)
LV-S61/LV-11S (x) (P)
LV-S61/LV-12S (x) (P)
LV-S62/LV-11SB (P)
LV-S62/LV-12SB (P)
LV-S63/LV-11SB (P)
LV-S63/LV-12SB (P)
LV-S71/LV-11S (x) (P)
LV-S71/LV-12S (x) (P)
LV-S72/LV-11S (x) (P)
LV-S72/LV-12S (x) (P)
LV-N LV-S31/LV-N10 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LV-S31/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S31/LV-N12(C)(N/P)
LV-S41(L)/LV-N10
LV-S41(L)/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S41(L)/LV-N12(C)(N/P)
LV-S61/LV-N10
LV-S61/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S61/LV-N12(C)(N/P)
LV-S62/LV-N10
LV-S62/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S62/LV-N12(C)(N/P)
LV-S63/LV-N10
LV-S63/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S63/LV-N12(C)(N/P)
LV-S71/LV-N10
LV-S71/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S71/LV-N12(C)(N/P)
LV-S72/LV-N10
LV-S72/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-S72/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH32/LV-N10
LV-NH32/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH32/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH35/LV-N10
LV-NH35/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH35/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH37/LV-N10
LV-NH37/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH37/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH42/LV-N10
LV-NH42/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH42/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH62/LV-N10
LV-NH62/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH62/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH100/LV-N10
LV-NH100/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH100/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH110/LV-N10
LV-NH110/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH110/LV-N12(C)(N/P)
LV-NH300/LV-N10
LV-NH300/LV-N11(C)(M)(N/P)
LV-NH300/LV-N12(C)(N/P)
LR-Z LR-ZB100(C)N EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LR-ZB100(C)P
LR-ZB100C3P
LR-ZB240CB
LR-ZB250(C)N
LR-ZB250(C)P
LR-ZB250C3P
LR-ZB90CB
GV-H GV-H45/GV-21 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
GV-H45/GV-22 (P)
GV-H130/GV-21 (P)
GV-H130/GV-22 (P)
GV-H450/GV-21 (P)
GV-H450/GV-22 (P)
GV-H1000/GV-21 (P)
GV-H1000/GV-22 (P)
GV-H45L/GV-21 (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
GV-H45L/GV-22 (P)
GV-H130L/GV-21 (P)
GV-H130L/GV-22 (P)
GV-H450L/GV-21 (P)
GV-H450L/GV-22 (P)
GV-H1000L/GV-21 (P)
GV-H1000L/GV-22 (P)
พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ EV EV-108M(C) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
EV-112F
EV-112M(C)
EV-112U(C)
EV-118F
EV-118M(C)
EV-118U(C)
EV-130U(C)
EZ EZ-8M EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
EZ-12M
EZ-18M
EZ-18T
EZ-30M
EM EM-005(A/B)(P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
EM-010(A/B)(P)
EM-014(A/B)(P)
EM-030(A/B)(P)
EM-038(A/B)(P)
EM-054(A/B)(P)
EM-080(A/B)(P)
ES EH-xxx(x)/ ES-M1 (P) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
EH-xxx(x)/ ES-M2 (P)
EH-xxx(x)/ ES-32DC
EH-xxx(x)/ ES-X38
ม่านแสงนิรภัย GL-RH GL-R08H EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 N/A EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
GL-R12H
GL-R16H
GL-R20H
GL-R24H
GL-R28H
GL-R32H
GL-R36H
GL-R40H
GL-R44H
GL-R48H
GL-R52H
GL-R56H
GL-R60H
GL-R64H
GL-R72H
GL-R80H
GL-R88H
GL-R96H
GL-RL GL-R04L EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 N/A EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
GL-R06L
GL-R08L
GL-R10L
GL-R12L
GL-R14L
GL-R16L
GL-R18L
GL-R20L
GL-R22L
GL-R24L
GL-R26L
GL-R28L
GL-R30L
GL-R32L
GL-RF GL-R23F EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 N/A EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
GL-R31F
GL-R39F
GL-R47F
GL-R55F
GL-R63F
GL-R71F
GL-R79F
GL-R87F
GL-R95F
GL-R103F
GL-R111F
GL-R119F
GL-R127F
ม่านแสงนิรภัย SL-VH SL-V08H EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SL-V12H
SL-V16H
SL-V20H
SL-V24H
SL-V28H
SL-V32H
SL-V36H
SL-V40H
SL-V44H
SL-V48H
SL-V52H
SL-V56H
SL-V60H
SL-V64H
SL-V72H
SL-V80H
SL-V88H
SL-V96H
SL-V104H
SL-V112H
SL-V120H
SL-VL (M) SL-V04L EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SL-V06L (M)
SL-V08L (M)
SL-V10L (M)
SL-V12L (M)
SL-V14L (M)
SL-V16L (M)
SL-V18L (M)
SL-V20L (M)
SL-V22L (M)
SL-V24L (M)
SL-V26L (M)
SL-V28L (M)
SL-V30L (M)
SL-V32L (M)
SL-V36L (M)
SL-V40L (M)
SL-V44L (M)
SL-V48L (M)
SL-V52L
SL-V56L
SL-V60L
SL-VHM SL-V12HM EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SL-V16HM
SL-V20HM
SL-V24HM
SL-V28HM
SL-V32HM
SL-V36HM
SL-V40HM
SL-V44HM
SL-V48HM
SL-V52HM
SL-V56HM
SL-V60HM
SL-V64HM
SL-V72HM
SL-V80HM
SL-V88HM
SL-V96HM
ม่านแสงนิรภัย SL-VF SL-V23F (M) EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4

EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SL-V31F (M)
SL-V39F (M)
SL-V47F (M)
SL-V55F (M)
SL-V63F (M)
SL-V71F (M)
SL-V79F (M)
SL-V87F (M)
SL-V95F (M)
SL-V103F (M)
SL-V111F (M)
SL-V119F (M)
SL-V127F (M)
SL-CH SL-C08H (G) EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4
SL-C12H (G)
SL-C16H (G)
SL-C20H (G)
SL-C24H (G)
SL-C28H (G)
SL-C32H (G)
SL-C36H (G)
SL-C40H (G)
SL-C44H (G)
SL-C48H (G)
SL-C52H (G)
SL-C56H (G)
SL-C60H (G)
SL-C64H (G)
SL-C08SB
SL-C16SB
SL-CHS SL-C08HS EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4
SL-C12HS
SL-C16HS
SL-C20HS
SL-C24HS
SL-C28HS
SL-C32HS
SL-C36HS
SL-C40HS
SL-C44HS
SL-C48HS
SL-C52HS
SL-C56HS
SL-C60HS
SL-C64HS
SL-CF SL-C16F EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4
SL-C24F
SL-C32F
SL-C40F
SL-C48F
SL-C56F
SL-C64F
SL-C72F
SL-C80F
SL-C88F
SL-C96F
SL-C104F
SL-C112F
SL-C120F
SL-C128F
ม่านแสงนิรภัย SL-CL SL-C08L EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4
SL-C10L
SL-C12L
SL-C14L
SL-C16L
SL-C18L
SL-C20L
SL-C22L
SL-C24L
SL-C26L
SL-C28L
SL-C30L
SL-C32L
SL SL-R11 (G) EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
IEC61496-2, Type 4
SL-R11E
SL-R12EX (G)
SL-R12D
SL-T11R EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178 EN61496-1, Type 4
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SL-U2 EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1 EN50178
EN60950-1
N/A
สแกนเนอร์
เลเซอร์นิรภัย
SZ SZ-01S EN55011,
Group 1, Class A
EN61496-1
EN62061
EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
EN61496-1, Type 3
IEC61496-3, Type 3
EN61508 Series, SIL 1-2
EN62061, SIL 1-2
EN ISO13849-1
Category 3 PLd
SZ-04M
SZ-16D
SZ-16V
ตัวควบคุมนิรภัย SC SC-S11 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2
EN61496-1
EN50178 EN61496-1, Type 4
EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL 1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SC-M31 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2
EN61496-1
EN50178 EN61496-1, Type 4
EN61508 Series, SIL 1-3
EN62061, SIL 1-3
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
SC-D21
SC-R21
SC-A30
SC-T01
เซนเซอร์ตรวจจับการไหล FD-V FD-Pxx/FD-V70A (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
FD-Fxx/FD-V70A (P)
FD-P100/FD-V70A (P)
FD-Pxx/FD-V75A (P)
FD-Fxx/FD-V75A (P)
FD-P100/FD-V75A (P)
FD-A1 /FD-V40A (P)
FD-A1/FD-V45A (P)
FD-Axx (AR) /FD-V40A (P)
FD-Axx (AR)/FD-V45A (P)
FD-Axxx (AR) /FD-V40A (P)
FD-Axxx (AR)/FD-V45A (P)
FD-M FD-M (Z) 5 (C) AT (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
FD-M (Z) 10 (C) AT (K) (P)
FD-M (Z) 50 (C) AT (K) (P)
FD-M (Z) 100 (C) AT (K) (P)
FD-M (Z) 5 (C) AY (P)
FD-M (Z) 10 (C) AY (K) (P)
FD-M (Z) 50 (C) AY (K) (P)
FD-M (Z) 100 (C) AY (K) (P)
FD-MHxx(C)A/FD-MA1(C)A(P)/FD-T1
FD-MHxx(C)A/FD-MA2(C)A(P)/FD-T1
FD-MHxx(C)A/FD-MA5(C)A(P)/FD-T1
FD-MHxxx(C)A/FD-MA1(C)A(P)/FD-T1
FD-MHxxx(C)A/FD-MA2(C)A(P)/FD-T1
FD-MHxxx(C)A/FD-MA5(C)A(P)/FD-T1
FD-U FD-UH15G EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
FD-UH25G
FD-UH40G
FD-UH50G
FD-UH50H
FD-UH80H
FD-UH100H
FD-UA7
FD-UA1x
FD-UA5x
FD-S FD-SS02A EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
FD-SS2A
FD-SS20A
FD-SF1
FD-SF8
FD-SA1xA
FD-SA2xA
FD-SA5xA
เซนเซอร์ความดัน AP AP-3x (A) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
AP-3xK(P)
AP-3xP(A)
AP-3xZ(P)
AP-3xZA
AP-4x(M)/AP-40P
AP-4x(M)/AP-40A
AP-4x(M)/AP-40Z(A)
AP-4x(M)/AP-40R(A)
AP-V AP-4x(M)/AP-V41(A)(W) (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
AP-4x(M)/AP-V42(A)(W) (P)
AP-1xS(K)/AP-V80 (W) (P)
AP-1xS(K)/AP-V82 (W) (P)
AP-1xS(K)/AP-V85 (W) (P)
AP-1xS(K)/AP-V87 (W) (P)
AP-C AP-C3x(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
AP-C3xC
AP-C3xK (P)
AP-C3xW (P)
AP-4x(M)/AP-C40 (P)
AP-4x(M)/AP-C40W (P)
GP-M GP-M001 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
GP-M010
GP-M025
GP-M100
GP-M250
GP-M400
เครื่องแปลง
เอาท์พุท PNP
OP OP-5148 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
เซนเซอร์แบบสัมผัส GT GT-H10(L)/GT-71A(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
GT-H10(L)/GT-72A(P)
GT-H10(L)/GT-75A(P)
GT-H10(L)/GT-76A(P)
GT-H22(L)/GT-71A(P)
GT-H22(L)/GT-72A(P)
GT-H22(L)/GT-75A(P)
GT-H22(L)/GT-76A(P)
GT-A10(L)/GT-71A(P)
GT-A10(L)/GT-72A(P)
GT-A10(L)/GT-75A(P)
GT-A10(L)/GT-76A(P)
GT-A22(L)/GT-71A(P)
GT-A22(L)/GT-72A(P)
GT-A22(L)/GT-75A(P)
GT-A22(L)/GT-76A(P)
GT2 GT2-H12(K)(L)/GT2-71(M)(C)x EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
GT2-H12(K)(L)/GT2-72(C)x
GT2-H12(K)(L)/GT2-75x
GT2-H12(K)(L)/GT2-76x
GT2-H32(L)/GT2-71(M)(C)x
GT2-H32(L)/GT2-72(C)x
GT2-H32(L)/GT2-75x
GT2-H32(L)/GT2-76x
GT2-H50/GT2-71(M)(C)x
GT2-H50/GT2-72(C)x
GT2-H50/GT2-75x
GT2-H50/GT2-76x
GT2-H12(K)(L)/GT2-71D
GT2-H32(L)/GT2-71D
GT2-H50/GT2-71D
GT2-Hxx/GT2-100x
GT2-A12(K)(L)/GT2-71(M)(C)x
GT2-A12(K)(L)/GT2-72(C)x
GT2-A12(K)(L)/GT2-75x
GT2-A12(K)(L)/GT2-76x
GT2-A32/GT2-71(M)(C)x
GT2-A32/GT2-72(C)x
GT2-A32/GT2-75x
GT2-A32/GT2-76x
GT2-A50/GT2-71(M)(C)x
GT2-A50/GT2-72(C)x
GT2-A50/GT2-75x
GT2-A50/GT2-76x
GT2-A12(K)(L)/GT2-71D
GT2-A32(L)/GT2-71D
GT2-A50/GT2-71D
GT2-Axx/GT2-100x
เซนเซอร์แบบสัมผัส AT2 AT2-52/ AT2-301 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
AT-V AT-001V/AT-V500 (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
AT-005V/AT-V500 (P)
AT-010V/AT-V500 (P)
AT-030V/AT-V500 (P)
AT-001VH/AT-V501H(P)
AT-005VH/AT-V501H(P)
AT-010VH/AT-V501H(P)
AT-030VH/AT-V501H(P)
AT-001V (10M)/AT-V500 (P)
AT-005V (10M)/AT-V500 (P)
AT-010V (10M)/AT-V500 (P)
AT-030V (10M)/AT-V500 (P)
เลเซอร์เซนเซอร์ GV-T GV-T10C/GV-51 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
GV-T10C/GV-52
GV-T10C/GV-55
GV-T10C/GV-56
GV-T28C/GV-51
GV-T28C/GV-52
GV-T28C/GV-55
GV-T28C/GV-56
IA IA-030/IA-1000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
IA-065/IA-1000 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
IA-100/IA-1000
IB IB-01/IB-1000 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
IB-01/IB-1050
IB-01/IB-1500
IB-01/IB-1550
IB-05/IB-1000
IB-05/IB-1050
IB-05/IB-1500
IB-05/IB-1550
IB-10/IB-1000
IB-10/IB-1050
IB-10/IB-1500
IB-10/IB-1550
IB-30/IB-1000
IB-30/IB-1050
IB-30/IB-1500
IB-30/IB-1550
IG IG-010/IG-1000 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
IG-010/IG-1050
IG-010/IG-1500
IG-010/IG-1550
IG-028/IG-1000
IG-028/IG-1050
IG-028/IG-1500
IG-028/IG-1550
IL IL-030/IL-1000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
IL-030/IL-1050
IL-030/IL-1500
IL-030/IL-1550
IL-065/IL-1000 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
IL-065/IL-1050
IL-065/IL-1500
IL-065/IL-1550
IL-100/IL-1000
IL-100/IL-1050
IL-100/IL-1500
IL-100/IL-1550
IL-300/IL-1000
IL-300/IL-1050
IL-300/IL-1500
IL-300/IL-1550
IL-600/IL-1000
IL-600/IL-1050
IL-600/IL-1500
IL-600/IL-1550
IL-S025/IL-1000
IL-S025/IL-1050
IL-S025/IL-1500
IL-S025/IL-1550
IL-S065/IL-1000
IL-S065/IL-1050
IL-S065/IL-1500
IL-S065/IL-1550
IL-S100/IL-1000
IL-S100/IL-1050
IL-S100/IL-1500
IL-S100/IL-1550
วิชันเซนเซอร์ IV IV-150M(A) EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 EN62471
Exempt Group
N/A
IV-2000M(A)
IV-500M(A)
IV-500C(A) EN62471
Risk Group 1
IV-M30 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A
OP-87502
อัลตราโซนิคเซนเซอร์ FW-V FW-Hxx(R)/FW-V20 (P) EN60947-5-2, Class A
EN60947-5-7, Class A
EN60947-5-2
EN60947-5-7
N/A N/A
FW-Hxx(R)/FW-V25 (P)
UD UD-310/UD-300 EN60947-5-2, Class A EN60947-5-2 N/A N/A
UD-320/UD-300
UD-360/UD-300
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ FT FT-H10/FT-50A (W) (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
FT-H10/FT-55A (W) (P)
FT-H20/FT-50A (W) (P)
FT-H20/FT-55A (W) (P)
FT-H30/FT-50A (W) (P)
FT-H30/FT-55A (W) (P)
FT-H40K/FT-50A (W) (P)
FT-H40K/FT-55A (W) (P)
FT-H50/FT-50A (W) (P)
FT-H50/FT-55A (W) (P)
FT-H50K/FT-50A (W) (P)
FT-H50K/FT-55A (W) (P)
ชุด
สื่อสาร
DL DL-RB1A EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
DL-RS1A
DL-CL1 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
DL-DN1
DL-EP1
อินดักทีฟ
ดิสเพลสเมนต์
เซนเซอร์
EX EX-008/EX-501W EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
EX-008/EX-502W
EX-016/EX-505W
EX-022/EX-510W
EX-305/EX-201
EX-110/EX-202
EX-416/EX-205
EX-422/EX-210
EX-305V/EX-V01(P)
EX-110V/EX-V02(P)
EX-416V/EX-V05(P)
EX-422V/EX-V10(P)
EX-614V/EX-V64(P)
เลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์
เซนเซอร์
LB-1000 LB-041/LB-1001W EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M
N/A
LB-081/LB-1101W EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LB-301/LB-1201W EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B
LB LB-11W/LB-70W EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
N/A
LB-12W/LB-72W EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เซนเซอร์
ตรวจจับตำแหน่ง
EG SH-xxx(A)/EG-520 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
SH-xxx(A)/EG-530
SH-xxx(A)/EG-547W
PT PT-165/PT-A160 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
PT-165/PT-A170
อะนาล็อกเซนเซอร์
คอนโทรลเลอร์
RD RD-50RW EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
RD-50EW
RV RV-10 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิต SJ-R SJ-R036(C)(A) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-R060(C)(A)
SJ-R084(C)(A)
SJ-R108(C)(A)
SJ-R132(C)(A)
SJ-R156(C)(A)
SJ-R180(C)(A)
SJ-R228(C)(A)
SJ-G SJ-G036 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-G060
SJ-G084
SJ-G108
SJ-G132
SJ-G156
SJ-G180
SJ-G228
SJ-GL SJ-GL108 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-GL132
SJ-GL156
SJ-GL180
SJ-GL204
SJ-GL228
SJ-GL252
SJ-GL300
SJ-V SJ-V036(C) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-V060(C)
SJ-V084(C)
SJ-V108(C)
SJ-V132(C)
SJ-V156(C)
SJ-V180(C)
SJ-V228(C)
SJ-H SJ-H036(A) (V) (C) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-H060(A) (V) (C)
SJ-H084(A) (V) (C)
SJ-H108(A) (V) (C)
SJ-H132(A) (V) (C)
SJ-H156(A) (V) (C)
SJ-H180(A) (V) (C)
SJ-H204(A) (V) (C)
SJ-H228(A) (V) (C)
SJ-H252(A) (V) (C)
SJ-H300(A) (V) (C)
SJ-W SJ-W100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60950-1 N/A
SJ-F SJ-F010/SJ-F100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-F010/SJ-F100W
SJ-F030/SJ-F300
SJ-F035/SJ-F300
SJ-F031
SJ-F036
SJ-F2000 SJ-F2000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-F2010
SJ-F2500
SJ-F5000 SJ-F5000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-F5010
SJ-F5500
ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิต SJ-M SJ-M010 / SJ-M100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
SJ-M020 / SJ-M200
SJ-M020 (1.2M) / SJ-M200
SJ-M020 (0.6M) / SJ-M200
SJ-M020G / SJ-M200
SJ-M020G (1.2M) / SJ-M200
SJ-M020G (0.6M) / SJ-M200
SJ-M030 / SJ-M300
SJ-M030C / SJ-M300
SJ-M030G / SJ-M300
SJ-M030V / SJ-M300
SJ-M030VC / SJ-M300
SJ-M070 / SJ-M300
SJ-M070C / SJ-M300
SJ-M070G / SJ-M300
SJ-M070V / SJ-M300
SJ-M070VC / SJ-M300
SJ-M040 / SJ-M400 / SJ-MG01
SJ-M021 / SJ-M201
SJ-M021G / SJ-M201
SJ-MC1000
ชุดพัดลมทำความสะอาด CF CF-H018 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
CF-P100
CF-U1
CF-H040 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
CF-P100
ระบบการวัดอิเล็กทรอนิกส์ NR-500 NR-500 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
NR-HA08
NR-ST04
NR-TH08
NR-C512
NR-HV04
NR-CA04
NR-U2
NR-600 NR-600 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
NR-HA08
NR-ST04
NR-TH08
NR-C512
NR-HV04
NR-CA04
NR-U60
NR-600 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
NR-HA08
NR-ST04
NR-TH08
NR-C512
NR-HV04
NR-CA04
NR-U65
NR-B1
NR-600B EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
NR-HA08
NR-ST04
NR-TH08
NR-C512
NR-HV04
NR-CA04
NR-D50
NR-U60
NR-600B EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
NR-HA08
NR-ST04
NR-TH08
NR-C512
NR-HV04
NR-CA04
NR-D50
NR-U65
NR-B1
NR-J2 EN55022, Class B EN55024 EN60950-1 N/A
NR-U3
เครื่องบันทึกแบบไร้กระดาษ TR TR-V1000 EN61326-1, Class A EN61326-1
EN61000-6-2
EN61010-1 N/A
TR-V1001
TR-V500
TR-V501
TR-TH08(A)
TR-C48
TR-V1050 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
TR-V1051
TR-V550
TR-V551
TR-TH08(A)
TR-C48
SJ-U2
ระบบแก้ไขรังสี UV UV UV-50A / UV-400(W) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN62471
Risk Group 3
N/A
UV-50H / UV-400(W)
อินเวอร์เตอร์ HI HI-01T EN61800-3, Class A EN61800-3 EN50178 N/A
HI-02T
HI-04T
HI-07T
HI-15T
HI-22T
เซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ MV MV-21 EN61800-3, Class A EN61800-3 EN50178 N/A
MV-22
MV-41
MV-42
MV-72
MV-20
MV-40
MV-70
SV SV-005Px EN61800-3
EN55011,
Group 1, Class A
EN61800-3
EN61000-6-2
EN50178
EN61800-5-1
N/A
SV-010Px
SV-020Px
SV-040Px
SV-075P2
SV-100P2
SV-150P2
SV-200P2
SV-300P2
SV-500P2
SV-005Lx
SV-010Lx
SV-020Lx
SV-040Lx
SV-075L2
SV-100L2
SV-150L2
SV-200L2
SV-300L2
SV-500L2
เซอร์โวมอเตอร์ MV-M MV-M05 (D) EN61800-3, Class A EN61800-3 EN60034-1
EN60034-5
N/A
MV-M10 (D)
MV-M20 (K)
MV-M40 (K)
MV-M75 (K)
MV-B MV-B05 (D) EN61800-3, Class A EN61800-3 EN60034-1
EN60034-5
N/A
MV-B10 (D)
MV-B20 (K)
MV-B40 (K)
MV-B75 (K)
SV-M SV-M005Ax EN61800-3
EN55011,
Group 1, Class A
EN61800-3
EN61000-6-2
EN60034-1
EN60034-5
N/A
SV-M005Cx
SV-M010Ax
SV-M010Cx
SV-M020Ax
SV-M020Cx
SV-M040Ax
SV-M040Cx
SV-M075Ax
SV-M075Cx
SV-M100Ax
SV-M150Ax
SV-M200Ax
SV-M300Ax
SV-M500Ax
SV-B SV-B005Ax EN61800-3
EN55011,
Group 1, Class A
EN61800-3
EN61000-6-2
EN60034-1
EN60034-5
N/A
SV-B005Cx
SV-B010Ax
SV-B010Cx
SV-B020Ax
SV-B020Cx
SV-B040Ax
SV-B040Cx
SV-B075Ax
SV-B075Cx
SV-B100Ax
SV-B150Ax
SV-B200Ax
SV-B300Ax
SV-B500Ax
PLCs KV-B
CPU
KV-5500 EN61131-2, Class A EN61131-2 N/A N/A
KV-5000
KV-3000
KV-1000
KV-700
KV-B
I/O
KV-B16RA EN61131-2, Class A EN61131-2 EN61131-2 N/A
KV-B16RC
KV-B16TA N/A
KV-B16TC(P)
KV-B16TD
KV-B16XA
KV-B16XC
KV-B8RC EN61131-2
KV-B8XTD N/A
KV-C16XTD
KV-C32TA
KV-C32TC(P)
KV-C32TD
KV-C32XA
KV-C32XC
KV-C32XTD
KV-C64TA
KV-C64TC(P)
KV-C64TD
KV-C64XA
KV-C64XB
KV-C64XC
PLCs KV-B KV-AD40 EN61131-2, Class A EN61131-2 N/A N/A
KV-AD40G
KV-AD40V
KV-AM40V
KV-CL20
KV-D30
KV-DA40
KV-DA40V
KV-DN20
KV-DR1
KV-EB1
KV-EP21V
KV-FL20V
KV-H20G
KV-H20S
KV-H40S
KV-HPD1
KV-HTC
KV-HTE1
KV-L20
KV-L20R
KV-L20V
KV-LE20V
KV-LE21V
KV-LM20V
KV-SC20V
KV-TF40
KV-TP40
MV-B1
MV-L40
KV-BT1 ข้อกำหนด R&TTE ETSI EN300 328-2
ETSI EN301 489-1
ETSI EN301 489-17
EN61131-2
N/A
KV-U6W EN55011,
Group 1, Class A
EN60950-1 EN60950-1 N/A
KV-U7 EN61131-2, Class A EN61131-2 EN60950-1 N/A
KV-MC20V N61131-2, Class A EN61131-2 N/A N/A
KV-MC40V
KV-ML16V
KV-MX1
KV-RC KV-RC16BR EN61131-2, Class A EN61131-2 EN61131-2 N/A
KV-RC16BT N/A
KV-RC16BX
KV-RC16BXT
KV-RC32BT
KV-RC32BX
KV-RC4AD
KV-RC4DA
KV-RC8BXR EN61131-2
KV-RC8BXT N/A
KV-P KV-P16R(C) EN61131-2, Class A EN61131-2 EN61010-1 N/A
KV-P16RL(C)
KV-P16T(C) N/A
KV-P16TL(C)
PLCs KV KV-10AR EN61131-2, Class A EN61131-2 EN61131-2 N/A
KV-16AR
KV-24AR
KV-40AR
KV-10AT(P)
KV-16AT(P)
KV-24AT(P)
KV-40AT(P)
KV-10DR
KV-16DR
KV-24DR
KV-40DR
KV-10DT(P) N/A
KV-16DT(P)
KV-24DT(P)
KV-40DT(P)
KV-E4(X)R EN61131-2
KV-E8R
KV-E16R
KV-E4X N/A
KV-E4T
KV-E4XT(P)
KV-E8X
KV-E8T(P)
KV-E16X
KV-E16T(P)
KV-D20
ประหยัดสายไฟ KL KL-N20V EN61131-2, Class A EN61131-2 N/A N/A
KL-N10V
KL-N20A
KL-N20C
KL-8BXT
KL-8BLX
KL-8BLT
KL-8BLR EN61010-1
KL-8BXR
KL-16BR
KL-16BX N/A
KL-16BT
KL-16CX
KL-16CT
KL-32CX
KL-32CT
KL-4AD
KL-2DA
KL-2TF
KL-DC1A EN61326-1, Class A
EN61131-2, Class A
EN61326-1
EN61131-2
EN61010-1 N/A
KL-DC1V
KL-WH1
KL-LC1
เดินสายได้รวดเร็ว QL QL-E4X EN61131-2, Class A EN61131-2 N/A N/A
QL-E4T
QL-S1X(T)
QL-S2X
QL-S2T
QL-R01
QL-B1
จอสัมผัส VT3 VT3-W4G(A) EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
VT3-W4M(A)
VT3-W4T(A)
VT3-Q5T (W)
VT3-Q5S (W)
VT3-Q5M (W)
VT3-V7(R) 
VT3-V8
VT3-V10D
VT3-S12D
VT3-X15D
VT3-V10 EN61010-1
VT3-S10
VT3-S12
VT3-X15
VT3-VDx N/A
VT3-R1
VT3-E3
VT2-Ex
VT2-Px
VT3-Q5H EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A EN60204-11
EN ISO13849-1
Category 4 PLe
VT3-Q5HG
VT3-V6H
VT3-V6HG
OP-87171
VT-T1
ตัวควบคุมอุณหภูมิ TF TF4-10 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
TF4-10V
เคาน์เตอร์ RC RC-14 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
RC-16
RC-19
ระบบการเก็บข้อมูล DT DT-100A EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
DT-80A
DT-500
อุปกรณ์เครือข่าย NE NE-V08 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
NE-W01E ข้อกำหนด R&TTE ETSI EN300 328-2
ETSI EN301 489-1
ETSI EN301 489-17
EN61010-1
NE-W11E
NE-Q05 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
NE-Q05P
แหล่งจ่ายไฟ MS MS-E07 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1 N/A
MS-F07
MS2 MS2-H50 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1
EN50178
N/A
MS2-H75
MS2-H100
MS2-H150
MS2-H300
เลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์
เซนเซอร์
LK LK-011/LK-3101 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
LK-031/LK-2001
LK-081/LK-2101
LK-036/LK-2011
LK-086/LK-2111
LK-503/LK-2503
LK-501/LK-2501 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B
LK-G5000 LK-H008(W)/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LK-H008(W)/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H022(K)/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-H022(K)/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H027(K)/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H027(K)/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H020/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-H020/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H025/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H025/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H023/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B
LK-H023/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H028/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H028/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H052(K)/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-H052(K)/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H057(K)/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H057(K)/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H050/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-H050/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H055/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H055/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H053/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B
LK-H053/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H058/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H058/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H082/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-H082/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H087/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H087/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H080/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-H080/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H085/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H085/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H152/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-H152/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H157/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H157/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H150/LK-G5000(P)/LK-HA100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-H150/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-H155/LK-G5000(P)/LK-HA100
LK-H155/LK-G5001(P)/LK-HA100
LK-CC100 N/A
LK-DN100
LK-HD500
LK-HD1000
LK-HD1001
เลเซอร์
ดิสเพลสเมนต์
เซนเซอร์
LK-G3000 LK-G08/LK-G300x (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LK-G10/LK-G300x (P)
LK-G15/LK-G300x (P)
LK-G30/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-G35/LK-G300x (P)
LK-G32/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-G37/LK-G300x (P)
LK-G80/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-G85/LK-G300x (P)
LK-G82/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-G87/LK-G300x (P)
LK-G150/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-G155/LK-G300x (P)
LK-G152/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-G157/LK-G300x (P)
LK-G400/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-G405/LK-G300x (P)
LK-G402/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-G407/LK-G300x (P)
LK-G500/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
LK-G505/LK-G300x (P)
LK-G502/LK-G300x (P) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LK-G507/LK-G300x (P)
LK-GD500 N/A
LJ-V LJ-V7060/ LJ-V7000(P)/ LJ-VM100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M
N/A
LJ-V7060/ LJ-V7001(P)/ LJ-VM100
LJ-V7060K/ LJ-V7000(P)/ LJ-VM100 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LJ-V7060K/ LJ-V7001(P)/ LJ-VM100
LJ-V7080/ LJ-V7000(P)/ LJ-VM100
LJ-V7080/ LJ-V7001(P)/ LJ-VM100
LJ-V7200/ LJ-V7000(P)/ LJ-VM100
LJ-V7200/ LJ-V7001(P)/ LJ-VM100
LJ-V7300/ LJ-V7000(P)/ LJ-VM100
LJ-V7300/ LJ-V7001(P)/ LJ-VM100
LJ-G LJ-G015 (K)/LJ-G5000 (P) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
LJ-G015 (K)/LJ-G5001 (P)
LJ-G030/LJ-G5000 (P)
LJ-G030/LJ-G5001 (P)
LJ-G080/LJ-G5000 (P)
LJ-G080/LJ-G5001 (P)
LJ-G200/LJ-G5000 (P)
LJ-G200/LJ-G5001 (P)
LT-9000 LT-9010(M)/LT-900x(H) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LT-9011(M)/LT-900x(H)
LT-9030(M)/LT-900x(H)
LT-9031(M)/LT-900x(H)
LT-9010(M)/LT-950x(H)
LT-9011(M)/LT-950x(H)
LT-9030(M)/LT-950x(H)
LT-9031(M)/LT-950x(H)
LT-9510VM/LT-9500V EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LT-9511VMH/LT-9501V
LT-9511VMH/LT-9501VH
SI-F SI-F01/SI-F01U/SI-F1000/SI-FA100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
SI-F01/SI-F01U/SI-F1001/SI-FA100
SI-F10/SI-F10U/SI-F1000/SI-FA100
SI-F10/SI-F10U/SI-F1001/SI-FA100
SI-F80/SI-F80U/SI-F1000/SI-FA100
SI-F80/SI-F80U/SI-F1001/SI-FA100
SI-F80R/SI-F80RU/SI-F1000/SI-FA100
SI-F80R/SI-F80RU/SI-F1001/SI-FA100
SI-FD500 N/A
SI-T SI-T10/SI-T10U/SI-T1000/SI-TA100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
SI-T80/SI-T80U/SI-T1000/SI-TA100
SI-TS10/SI-TS10U/SI-T1000/SI-TA100
SI-TD500 N/A
LA LA-2010 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
LA-2000
OP-35497
ออปติคัล
ไมโครมิเตอร์
LS-3000 LS-3032/LS-3100(D)W EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
LS-3033/LS-3100(D)W
LS-3033so(8073)/LS-3100(D)W
LS-3034/LS-3100(D)W
LS-3036/LS-3100(D)W
LS-3060/LS-3100(D)W
LS-5000 LS-5041/LS-5001 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
LS-5121/LS-5001
LS-5041/LS-5501 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
LS-5121/LS-5501
LS-7000 LS-7030(M)/ LS-700x EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
LS-7010(M)/ LS-700x
LS-7030(M)/ LS-750x
LS-7010(M)/ LS-750x
LS-7030(M)/ LS-760x
LS-7010(M)/ LS-760x
LS-7070(M)/ LS-760x
LS-7030(M)/ LS-700x/ LS-S1(1) EN61010-1
LS-7010(M)/ LS-700x/ LS-S1(1)
LS-7030(M)/ LS-750x/ LS-S1(1)
LS-7010(M)/ LS-750x/ LS-S1(1)
LS-7030(M)/ LS-760x/ LS-S1(1)
LS-7010(M)/ LS-760x/ LS-S1(1)
LS-7070(M)/ LS-760x/ LS-S1(1)
เครื่องฉายในสายการผลิต TM TM-006/ TM-3000(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
TM-006/ TM-3001(P)
TM-040/ TM-3000(P)
TM-040/ TM-3001(P)
TM-065/ TM-3000(P)
TM-065/ TM-3001(P)
ระบบการวัดอิเล็กทรอนิกส์ GR GR-3000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
GR-3010
GR-U1
GR-3500 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
GR-3010
GR-U1
GR-7000 EN61326-2-1, Class A EN61326-2-1 EN61010-1
EN61010-031
N/A
OP-84266
OP-71802
OP-35409
NR-B2
NR-U3
GR-7500 EN61326-2-1, Class A EN61326-2-1 EN61010-1
EN61010-031
N/A
OP-84266
OP-71802
OP-35409
NR-B2
NR-U3
OP-72983 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-2-032 N/A
OP-86946
เครื่องมือวัดขนาด
ด้วยการประมวลผล
ภาพ
IM IM-6010/IM-6000 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
IM-6010/IM-6000C
IM-6010/IM-6000D
IM-6010/IM-6000E
IM-6020/IM-6000
IM-6020/IM-6000C
IM-6020/IM-6000D
IM-6020/IM-6000E
IM-6010/IM-6500
IM-6010/IM-6500C
IM-6010/IM-6500D
IM-6010/IM-650xE
IM-6010/IM-6500F
IM-6010/IM-6500W
IM-6020/IM-6500
IM-6020/IM-6500C
IM-6020/IM-6500D
IM-6020/IM-650xE
IM-6020/IM-6500F
IM-6020/IM-6500W
IM-6140/IM-6500
IM-6140/IM-6500C
IM-6140/IM-6500D
IM-6140/IM-650xE
IM-6140/IM-6500F
IM-6140/IM-6500W
ไมโครสโคปแบบดิจิตอล VHX-1000 VHX-1000/VHX-1100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VHX-1000/VHX-1020
VHX-1000(5M)/VHX-1100(5M)
VHX-1000(5M)/VHX-1020(5M)
VHX-1000(10M)/VHX-1100(10M)
VHX-1000(10M)/VHX-1020(10M)
VHX-1000C/VHX-1100
VHX-1000C/VHX-1020
VHX-1000C(5M)/VHX-1100(5M)
VHX-1000C(5M)/VHX-1020(5M)
VHX-1000C(10M)/VHX-1100(10M)
VHX-1000C(10M)/VHX-1020(10M)
VHX-1000E/VHX-1100
VHX-1000E/VHX-1020
VHX-1000E(5M)/VHX-1100(5M)
VHX-1000E(5M)/VHX-1020(5M)
VHX-1000E(10M)/VHX-1100(10M)
VHX-1000E(10M)/VHX-1020(10M)
VHX-1000D/VHX-1100
VHX-1000D/VHX-1020
VHX-1000D(5M)/VHX-1100(5M)
VHX-1000D(5M)/VHX-1020(5M)
VHX-1000D(10M)/VHX-1100(10M)
VHX-1000D(10M)/VHX-1020(10M)
VHX-2000/VHX-1100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VHX-2000/VHX-1020
VHX-2000(5M)/VHX-1100(5M)
VHX-2000(5M)/VHX-1020(5M)
VHX-2000(10M)/VHX-1100(10M)
VHX-2000(10M)/VHX-1020(10M)
VHX-2000E/VHX-1100
VHX-2000E/VHX-1020
VHX-500 VHX-500FE EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VHX-500FE (5M)
VHX-500FE (10M)
VHX-500FD
VHX-500FD (5M)
VHX-500FD (10M)
VHX-S VHX-S15H/VHX-S15C EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VHX-S15F/VHX-S15C
VHX-S15H/VHX-S15CE
VHX-S15F/VHX-S15CE
VHX-S50 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
VHX-S50F
VHX-S90F
VHX-S90B EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VHX-S90BE
VH-5500 VH-5500 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VH-5500(5M)
VH-5500(10M)
VH-5500K
VH-M VH-M100(E) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
ไมโครสโคปแบบดิจิตอล VW-6000 VW-6000/VW-100C EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VW-6000/VW-100M
VW-6000(5M)/VW-100C(5M)
VW-6000(5M)/VW-100M(5M)
VW-6000E/VW-100C
VW-6000E/VW-100M
VW-6000E(5M)/VW-100C(5M)
VW-6000E(5M)/VW-100M(5M)
VW-9000 VW-9000/VW-600C EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VW-9000/VW-600M
VW-9000(5M)/VW-600C(5M)
VW-9000(5M)/VW-600M(5M)
VW-9000C/VW-600C
VW-9000C/VW-600M
VW-9000C(5M)/VW-600C(5M)
VW-9000C(5M)/VW-600M(5M)
VW-9000D/VW-600C
VW-9000D/VW-600M
VW-9000D(5M)/VW-600C(5M)
VW-9000D(5M)/VW-600M(5M)
VW-9000E/VW-600C
VW-9000E/VW-600M
VW-9000E(5M)/VW-600C(5M)
VW-9000E(5M)/VW-600M(5M)
VK VK-9710K/ VK-9700K EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
VK-8710K/ VK-8700K
OP-82190 EN61010-1
VK-X VK-X210/ VK-X200 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
VK-X210(10M)/ VK-X200(10M)
VK-X210/ VK-X200K
VK-X210(10M)/ VK-X200K(10M)
VK-X105/ VK-X100
VK-X105(10M)/ VK-X100(10M)
VK-X105/ VK-X100K
VK-X105(10M)/ VK-X100K(10M)
VK-X110/ VK-X100
VK-X110(10M)/ VK-X100(10M)
VK-X110/ VK-X100K
VK-X110(10M)/ VK-X100K(10M)        
VK-S VK-S110/VK-S100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
VK-S110/VK-S100K
VK-S105/VK-S100
VK-S105/VK-S100K
BZ-8000 BZ-8000(K) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
BZ-8100(E)
BZ-9000 BZ-9000E EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
เครื่องอ่านบาร์โค้ด BL-1300 BL-1300 EN55011,
Group 1, Class A
EN55022, Class B
EN61000-6-2
EN61000-6-1
EN60950-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
BL-1301
BL-1300HA
BL-1301HA
BL-1350HA
BL-1351HA
BL-1370
BL-1371
BL-600 BL-600 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
BL-601
BL-600HA
BL-601HA
BL-650HA
BL-651HA
BL-180 BL-180 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1
EN62471
Exempt Group
N/A
BL-185
BL-700 BL-700 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
BL-701
BL-740
BL-741
BL-780
BL-781
BL-N70 BL-N70V (E) EN55022, Class B EN55024 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
BL-N70UB (E)
BL-N70RK (E)
BL-N90 BL-N90 ข้อกำหนด R&TTE ETSI EN300 328
ETSI EN301 489-1
ETSI EN301 489-17
EN60950-1
EN60825-1, ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
N/A
BL-N9UB
BL-N9V
BL-N9R
เครื่องอ่านบาร์โค้ด HR HR-30R EN55022, Class B EN55024 EN62471
Exempt Group
N/A
HR-30UB
HR-40R(K) EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
HR-40UB
HR-50R(K)
HR-50UB
HR-100 EN55022, Class B EN55024 EN62471
Exempt Group
HR-101
HR-51 ข้อกำหนด R&TTE ETSI EN300 328
ETSI EN301 489-1
ETSI EN301 489-17
EN60950-1
EN60825-1, ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
HR-UC51
อุปกรณ์
ต่อพ่วง
N N-400 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
N-42
N-48
N-L1 EN55011,
Group 1, Class A
EN55022, Class A
EN61000-6-2
EN61000-6-1
N/A N/A
N-R2 EN55011,
Group 1, Class A
EN55022, Class B
EN61000-6-2
EN61000-6-1
N/A N/A
N-R4
N-UB
DV DV-90N EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
DV-90NE
DV-90PE
NX NX-50CL EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
NX-50DN
NX-50RS
N-410
BL BL-U2 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
BL-R7
BL-P2(E)
RFID RF RF-500 ข้อกำหนด R&TTE ETSI EN300 330-1
ETSI EN300 330-2
ETSI EN301 489-1
ETSI EN301 489-3
EN61010-1
N/A
RF-550
เครื่องอ่านรหัส 2D SR-500 SR-500 EN55011,
Group 1, Class A
EN55022, Class B
EN61000-6-1
EN61000-6-2
EN60950-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
EN62471
Exempt Group
N/A
SR-510
SR-600 SR-600 EN55011,
Group 1, Class A
EN55022, Class A
EN61000-6-1
EN61000-6-2
EN60950-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
EN62471
Exempt Group
N/A
SR-600HA
SR-610
SR-650 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
EN62471
Exempt Group
N/A
SR-650HA
SR-651
SR-652
SR-D100 SR-D100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN62471
Exempt Group
N/A
SR-D110
SR-D100HA
SR-D100H
SR-DR10
SR-DR15
SR-DS3
SR-M80 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A
TL TL-70R EN55022, Class B EN55024 EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
N/A
TL-70U
วิชั่นซิสเต็ม CV CV-070/CV-701(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CV-070/CV-751(P)
CV-M30 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 N/A N/A
CV-R11 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
CV-02x/ CV-2000(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CV-02x/ CV-2100(P)
CV-035x/ CV-300x(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CV-S035x/ CV-300x(P)
CV-035x/ CV-350x(P)/ CV-E300
CV-S035x/ CV-350x(P)/ CV-E300
CV-200x/ CV-350x(P)/ CV-E300
CV-S200x/ CV-350x(P)/ CV-E300
CV-H035x/ CV-500x(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CV-H035x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-H500x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-500x(P)
CV-S035x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-500x(P)
CV-035x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-200x/ CV-550x(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-200x/ CV-570x(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X10xA(P) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CV-035x/ CV-X10xF(P)
CV-035x/ CV-X10xM(P)
CV-035x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-035x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X10xA(P)
CV-H035x/ CV-X10xF(P)
CV-H035x/ CV-X10xM(P)
CV-H035x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-H035x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-H100x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-H200x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-H500x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-H500x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-H500x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X10xA(P)
CV-S035x/ CV-X10xF(P)
CV-S035x/ CV-X10xM(P)
CV-S035x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-S035x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X15xA(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X15xF(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X15xM(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X17xA(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X17xF(P)/ CV-E500
CV-S200x/ CV-X17xM(P)/ CV-E500
XG-7000 XG-035x/XG-700x(A)(P)/XG-E700(A) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
XG-035x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-035x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-200x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-200x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-H035x/XG-700x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-H035x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-H035x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-H100x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-H100x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-H200x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-H200x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-H500x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-S035x/XG-700x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-S035x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-S035x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-S200x/XG-750x(A)(P)/XG-E700(A)
XG-S200x/XG-770x(P)/XG-E700
XG-8000 XG-035x/XG-800x(P)/XG-E800/XG-EC80 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
XG-035x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-035x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-035x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-200x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-200x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-200x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-H035x/XG-800x(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H035x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H035x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H035x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-H100x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H100x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H100x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-H200x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H200x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H200x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-H500x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-H500x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-HL02M/XG-850xL(P)/XG-E800/XG-EC80L
XG-HL02M/XG-870xL(P)/XG-E800/XG-EC80L
XG-HL02M/XG-880xL(P)/XG-EC80L
XG-HL04M/XG-870xL(P)/XG-E800/XG-EC80L
XG-HL08M/XG-870xL(P)/XG-E800/XG-EC80L
XG-S035x/XG-800x(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-S035x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-S035x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-S035x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
XG-S200x/XG-850x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-S200x/XG-870x(L)(P)/XG-E800/XG-EC80
XG-S200x/XG-880x(L)(P)/XG-EC80
วิชั่นซิสเต็ม CA CA-DPB2/CA-DPU2/CA-DC100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN62471
Risk Group 2
N/A
CA-DPB2/CA-DPU2/CA-DC2xE
CA-DZB15/CA-DC100
CA-DZB5/CA-DC100
CA-DZBx(x)/CA-DC2xE
CA-DBBx(x)/CA-DC100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN62471
Risk Group 1
N/A
CA-DBBx(x)/CA-DC2xE
CA-DBWx(x)/CA-DC100
CA-DBWx(x)/CA-DC2xE
CA-DPW2/CA-DPU2/CA-DC100
CA-DPW2/CA-DPU2/CA-DC2xE
CA-DQBxx/CA-DC100
CA-DQBxx/CA-DC2xE
CA-DQWxx/CA-DC100
CA-DQWxx/CA-DC2xE
CA-DRBx(x)(F)/CA-DC100
CA-DRBx(x)(F)/CA-DC2xE
CA-DRWx(x)(F)/CA-DC100
CA-DRWx(x)(F)/CA-DC2xE
CA-DZW5/CA-DC100
CA-DZW15/CA-DC100
CA-DZWx(x)/CA-DC2xE
CA-DBRx(x)/CA-DC100 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN62471
Exempt Group
N/A
CA-DBRx(x)/CA-DC2xE
CA-DDBx(x)/CA-DC100
CA-DDBx(x)/CA-DC2xE
CA-DDRx(x)/CA-DC100
CA-DDRx(x)/CA-DC2xE
CA-DDWx(x)/CA-DC100
CA-DDWx(x)/CA-DC2xE
CA-DLRx(x)/CA-DC100
CA-DLRx(x)/CA-DC2xE
CA-DPR2/CA-DPU2/CA-DC100
CA-DPR2/CA-DPU2/CA-DC2xE
CA-DQBx(x)M/CA-DC100
CA-DQBx(x)M/CA-DC2xE
CA-DQRx(x)M/CA-DC100
CA-DQRx(x)M/CA-DC2xE
CA-DQRxx/CA-DC100
CA-DQRxx/CA-DC2xE
CA-DQWx(x)M/CA-DC100
CA-DQWx(x)M/CA-DC2xE
CA-DRBx(x)M/CA-DC100
CA-DRBx(x)M/CA-DC2xE
CA-DRRx(x)(F)/CA-DC100
CA-DRRx(x)(F)/CA-DC2xE
CA-DRRx(x)M/CA-DC100
CA-DRRx(x)M/CA-DC2xE
CA-DRWx(x)M/CA-DC100
CA-DRWx(x)M/CA-DC2xE
CA-DSBx/CA-DC100
CA-DSBx(x)/CA-DC2xE
CA-DSRx/CA-DC100
CA-DSRx(x)/CA-DC2xE
CA-DSWx/CA-DC100
CA-DSWx(x)/CA-DC2xE
CA-DXBx(A)/CA-DC100
CA-DXBx(A)/CA-DC2xE
CA-DXRx(A)/CA-DC100
CA-DXRx(A)/CA-DC2xE
CA-DXWx(A)/CA-DC100
CA-DXWx(A)/CA-DC2xE
CA-DZR15/CA-DC100
CA-DZR30/CA-DC100
CA-DZR5/CA-DC100
CA-DZRx(x)/CA-DC2xE
CA-CHX10U EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CA-CNX10U
CA-MN81 EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CA-MP81
CA-MP120(T) EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CA-NCL10E EN61326-1, Class A EN61326-1 N/A N/A
CA-R20 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
CA-U3 EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60950-1
EN50178
N/A
เลเซอร์มาร์กกิ้ง ML-G ML-G9310C/ML-G9300C EN61326-1, Class A
EN55011,
Group 1, Class A
EN61326-1
EN61000-6-2
EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
N/A
ML-G9311C/ML-G9300C
MD-H MD-H9810(W)/MD-H9800(W) EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
N/A
MD-H9820(W)/MD-H9800(W)
MD-F MD-F3100(C) EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60204-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
EN ISO 11553-1
EN60204-1
MD-F3120(C)
MD-F5100(C)
MD-F5120(C)
MD-F3000(W)
MD-F3020(W)
MC-P1
MD-T MD-T1010W/MD-T1000W EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60204-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
EN ISO11553-1
EN60204-1
MD-T1011W/MD-T1001W
MC-P1
MD-V MD-V9900WA EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60204-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
EN ISO11553-1
EN60204-1
MD-V9910WA
MD-V9920WA
MD-V9950WA
MC-P1
ML-Z ML-Z9510W/ML-Z9500W EN55011,
Group 1, Class A
EN61000-6-2 EN60204-1
EN60825-1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4
EN ISO11553-1
EN60204-1
ML-Z9520W/ML-Z9500W
ML-Z9550W/ML-Z9500W
ML-Z9510TW/ML-Z9500W
ML-Z9520TW/ML-Z9500W
ML-Z9550TW/ML-Z9500W
MC-P1
เครื่องพิมพ์ Ink-jet MK MK-9010 / MK-9000 / MK-P3 EN61326-1, Class A EN61326-1 EN61010-1 N/A
MK-9010SA / MK-9000SA / MK-P3
MK-9010CF / MK-9000CF / MK-P3
MK-9010PY / MK-9000PY / MK-P3
MK-9010MF / MK-9000MF / MK-P3
MK-9150 / MK-9100 / MK-P3


ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ CE Marking

เครื่องหมาย CE เมื่อติดบนผลิตภัณฑ์ จะแสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้โดยบทบัญญัติแห่งอียู ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีภายในตลาดอียู

ภาษาไทย - English

+66-2-369-2777

มาตรฐานการ Marking(CE)  |  ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต  |  ข้อมูลติดต่อ Supplier  |  รายละเอียดเฉพาะ   |  ข่าวสารใหม่ ๆ  |  แผนผังเวบ   | 

Copyright (C) 2014 Keyence Corporation. All Rights Reserved.